Kiedy trzeba zczytać kartę / tachograf


Wobec coraz częstszych decyzji otrzymywanych od przewoźników, przypominamy o obowiązku terminowego odczytu kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz archiwizacji danych. Związane jest to z faktem, iż Inspekcja Transportu Drogowego podczas kontroli drogowych coraz częściej weryfikuje ten obowiązek nakładając na przedsiębiorstwa kary finansowe.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych określa, iż dane z karty kierowcy podmiot pobiera:

1)   co najmniej raz na 28 dni;

2)   przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;

3)   przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe;

4)   w przypadku utraty ważności karty kierowcy;

5)   w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z tachografu cyfrowego podmiot pobiera:

1)   co najmniej raz na 90 dni;

2)   natychmiast:

a)  przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi,

b)  w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych,

c)  w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania;

3)   w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Należy pamiętać, iż przepisy pozwalają na wcześniejsze odczytywanie danych niż wskazano w powyżej przytoczonym fragmencie rozporządzenia.  Podkreślam również, iż w przypadku podjęcia przez organ kontrolny postępowania odwołanie się od nałożonej kary jest bardzo skomplikowany. Jak wskazuje choćby wyrok sygn. akt II SA/Rz 444/14 – Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-12 sądy odrzucają najczęściej argumentację, iż kierowca nie wykonywał wcześniej przewozów oraz o braku możliwości skontrolowania okresu dłuższego niż 28 dni podczas kontroli drogowej. Wobec powyższego SKKB LEX zaleca:

  • dokonywanie odczytu w dniu zatrudnienia lub przystąpienia pracownika do wykonywania przewozów na pojeździe wyposażonym w tachograf cyfrowy,
  • dokonywania odczytów częściej niż 28 i 90 dni np. raz na dwa tygodnie,
  • odczytu danych w momencie zakończenia stosunku pracy lub zlecenia,
  • sporządzenie stosownej polityki odczytu danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, która może być podstawą późniejszych odwołań.

Należy zauważyć, iż w momencie kontroli przewoźnik często nie posiada danych z karty kierowcy, ponieważ kierowca odmówił przekazania karty do odczytu co stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy pracownika z racji nie wywiązania się z poleceń służbowych. Przykładowo możemy spisać oświadczenie następującej treści z pracownikiem, które pozwoli w razie czego odwołać się od sankcji finansowych:

Niniejszym oświadczam, iż na każde żądanie pracodawcy udostępnię swoją kartę kierowcy, w celu umożliwienia pracodawcy realizacji postanowień §4 pkt. 1 rozporządzenie Ministra Transportu z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1128 z zm.). Jednocześnie zobowiązuję się, iż kartę w celu dokonania odczytu udostępnię w szczególności przed ustaniem stosunku pracy. Jednocześnie jestem świadomy, iż nie przekazanie karty kierowcy do odczytu naraża pracodawcę na konsekwencje finansowe i karne, stanowi ciężkie naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych wynikających z art. 100 K.p. § 1. oraz § 2 pkt 4) oraz podstawę ewentualnych roszczeń sądowych.

Przypominamy, że za brak terminowego odczytu danych przewoźnikowi grozi kara w wysokości 500 zł ( w przypadku innych krajów sankcje są wyższe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *